สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
  คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้

        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 หมายเลขโทรศัพท์
 02-528-4907

  ภายในวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2562  ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ  
*** (ยกเว้นวันสุดท้าย คือ วันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2562 จะต้องสมัครภายในเวลา 18.00 น.)
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562  ได้ 3 วิธี คือ

1. ชำระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562  (ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย)

2. ชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB Online ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 (และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน)  

3. ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562
และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน

 การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
*ทั้งนี้ การชำระเงินสอบในวันสุดท้าย คือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบภายในเวลา 22.00 น.

7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 430 บาท
1. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 400 บาท
2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท 
*โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่ถูกต้องได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ http://www.nacc.go.th/ หรือ http://nacc.thaijobjob.com เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดยใช้ปุ่มพิมพิ์ใบสมัคร กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจำตัวสอบให้แล้ว (เลขประจำตัวสอบ ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จะมีการออกเลขให้หลังจากมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและจะระบุในใบสมัคร) เพื่อใช้เป็นหลักในการเข้าสอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีเลขประจำตัวสอบให้นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อที่ สำนักงาน ป.ป.ช.(นนทบุรี) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ใน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th หัวข้อ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และที่สำนักงาน ป.ป.ช. (นนทบุรี)
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช โทร. 02-528-4907
11.คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.