สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
  คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้

        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 หมายเลขโทรศัพท์
 02-528-4907

  ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ  
*** (ยกเว้นวันสุดท้าย คือ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
 จะต้องสมัครภายในเวลา 18.00 น.)
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้ 3 วิธี คือ

1. ชำระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย)

2. ชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB Online ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน)  

3. ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน

 การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
*ทั้งนี้ การชำระเงินสอบในวันสุดท้าย คือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบภายในเวลา 22.00 น.

7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 430 บาท
1. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 400 บาท
2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท 
*โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่ถูกต้องได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ http://www.nacc.go.th/ หรือ http://nacc.thaijobjob.com เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดยใช้ปุ่มพิมพิ์ใบสมัคร กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจำตัวสอบให้แล้ว (เลขประจำตัวสอบ ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จะมีการออกเลขให้หลังจากมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและจะระบุในใบสมัคร) เพื่อใช้เป็นหลักในการเข้าสอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีเลขประจำตัวสอบให้นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อที่ สำนักงาน ป.ป.ช.(นนทบุรี) ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ใน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th หัวข้อ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และที่สำนักงาน ป.ป.ช. (นนทบุรี)
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช โทร. 02-528-4907
11.คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.