สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
  คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้

        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
E- mail : Nareerat_sar@nacc.go.th

  ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ วันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2564 (ขยายเวลารับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2564) ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ  
*** (ยกเว้นวันสุดท้าย คือวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
จะต้องสมัครภายในเวลา 18.00 น.)
6. คำถาม : ตามข้อ 3 (33) ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน
และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้กำหนดความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาจากการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้กำหนดความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาจากการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด
7. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ วันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2564 (ขยายเวลาชำระเงินวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2564)  ได้ 3 วิธี คือ

1. ชำระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2564 (ขยายเวลาชำระเงินวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2564)   (ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย)

2. ชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB Online ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2564 (ขยายเวลาชำระเงินวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2564)   (และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน)  

3. ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2564 (ขยายเวลาชำระเงินวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2564)  และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน

 การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
*ทั้งนี้ การชำระเงินสอบในวันสุดท้าย คือวันที่ 9 กันยายน 2564 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบภายในเวลา 21.00 น.

8. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 1030 บาท
1. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 1000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท 
*โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สามารถเข้ามาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัครที่ถูกต้องได้ที่ www.nacc.go.th หรือ http://nacc.thaijobjob.com ภายหลังจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ 
10. คำถาม : กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้สมัครในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน หมายความว่าอย่างไร
คำตอบ : ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
11. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงาน ป.ป.ช. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และข้อบังคับการสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th
12. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อผ่าน QR CODE ด้านล่างนี้


ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะประมวลปัญหาข้อซักถามโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดความรู้และประสบการณ์ฯ ไว้ใน LINE OpenChat นี้
13.คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.